Χημικά προϊόντα

CPV code: 24000000-4.

Parent caregory: EL.

Sub categories

24000000-4: Χημικά προϊόντα
24100000-5: Αέρια
24200000-6: Χρώματα και χρωστικές ουσίες
24300000-7: Βασικές ανόργανες και οργανικές χημικές ουσίες
24400000-8: Λιπάσματα και ενώσεις του αζώτου
24500000-9: Πλαστικά σε πρωτογενείς μορφές
24600000-0: Εκρηκτικά
24900000-3: Εκλεπτυσμένα και ποικίλα χημικά προϊόντα

Change language

Химически продукти
Chemické výrobky
Kemiske produkter
Chemische Erzeugnisse
Χημικά προϊόντα
Chemical products
Productos químicos
Keemiatooted
Kemialliset tuotteet
Produits chimiques
Chemical products
Vegyipari termékek
Sostanze chimiche
Chemijos produktai
Ķīmiskie produkti
Prodotti kimiċi
Chemische producten
Produkty chemiczne
Produtos químicos
Produse chimice
Chemické výrobky
Kemični proizvodi
Kemiska produkter